BASES DEL SORTEIG:

“INSCRIU-TE AL SUMMER CAMP: ET POT SORTIR DE FRANC”

PRIMERA. –Promotora del sorteig

ASSESSORAMENT I SERVEIS ESCOLARS, S.L. domiciliada al carrer C/Arc de Sant Cristòfol, 23 de Barcelona, en endavant anomenada KITH, té previst realitzar un sorteig que es desenvoluparà de conformitat a l’establert en les presents bases.

SEGONA. –Participació i incompatibilitats

Modalitat: Sorteig gratuït i automàtic només per estar inscrit al Kith Summer Camp 2018.

Requisits per a participar: En aquest sorteig participaran de forma automàtica tots els inscrits al Summer Camp 2018.

Per això l’alumne haurà de complir els següents requisits:

  1. Que estigui inscrit al Summer Camp 2018.
  2. Que hagi abonat la totalitat del cost de Summer Camp 2018.

Es consideren com a participants els nens i nenes inscrits al Summer Camp, però el premi serà atorgat al pare, mare o tutor/a de l’alumne premiat.

Persones excloses: Estan exclosos del sorteig els fills del personal de KITH, així com els familiars fins al primer grau.

TERCERA. –Premi

Premi del sorteig: L’estada al Kith Summer Camp 2018 serà gratuïta. Les activitats extres del Kith Summer Camp 2018 no estan incloses al premi. En cas de voler-ne fer alguna o totes, caldrà abonar l’import corresponent.

Realització i gaudi del premi: el guanyador del sorteig serà reemborsat de les quantitats satisfetes en concepte d’estada al Summer Camp 2018, no estant incloses en el premi les corresponents al packs d’ activitats extres que s’hagin pogut contractar. El reemborsament es realitzarà mitjançant transferència bancària al compte que el guanyador faciliti a aquest efecte.Caràcter del premi: El premi serà personal i intransferible, no podrà ser objecte de canvi, alteració, cessió a tercers o compensació en metàl·lic.

QUARTA. –Procediment del sorteig

Forma de celebració: El sorteig es realitzarà mitjançant la web de selecció anònima i automàtica www.random.org.

Data del sorteig: 20 de juny de 2018.

Procediment del sorteig: Les dades dels alumnes que compleixin els requisits exigits per a participar al sorteig seran introduïdes en una base de dades específica per a procedir a l’extracció d’un/a guanyador/a, més dos suplents que, en el seu cas, substituiran als guanyadors per ordre d’extracció. El guanyador/a s’assignarà a través d’un programa informàtic garantint plenament l’aleatorietat.

CINQUENA. –Publicació del resultat. Comunicació i lliurament del premi

Resultat: Es publicarà el nom i cognoms del guanyador/a mitjançant una Newsletter a tots els participants del Kith Summer Camp 2018.

Notificació als guanyadors: Es notificarà al guanyador/a dins dels 3 dies hàbils següents a la data del sorteig per correu electrònic i telèfon.

Acceptació del premi: El guanyador/a ha de comunicar personalment i de forma expressa l’acceptació del premi per correu electrònic o telefònicament, en els 2 dies següents a la seva comunicació.

Si transcorreguts 7 dies naturals des de la data del sorteig no hagués estat possible localitzar al guanyador o aquest no acceptés en la forma anteriorment indicada, perdrà el premi i aquest s’assignarà al primer suplent i així successivament, per ordre d’extracció, podent KITH arribar a declarar-lo desert. El sistema i terminis de comunicació i acceptació del premi als suplents serà el mateix que el descrit per al guanyador.

SISENA. –Acceptació de les condicions del sorteig. Publicitat

Acceptació: Pel fet de ser inscrit a Kith Summer Camp 2018 i complir les condicions de la promoció, el pare, mare o tutor/a autoritza a l’alumne a participar en el sorteig acceptant les presents bases i el criteri de KITH, quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del mateix.

En cas contrari, indiqui la seva negativa a participar en aquest sorteig al telèfon 93 4817475 o bé a l’adreça de correu electrònic: kithbcn@kith.es.

Publicitat: Els participants consenten a que les seves dades personals puguin ser publicades per KITH per promocionar el sorteig, en qualsevol format i mitjà de comunicació, cas de resultar el guanyador, tot i això de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de setembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i de la Llei Orgànica 15/1982 de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a l’Intimitat Personal i Familiar i a la pròpia imatge, sense que això confereixi al participant o guanyador dret a cap remuneració o benefici amb excepció del lliurament del premi en el seu cas.

SETENA. –Modificacions. Limitació de responsabilitat

KITH es reserva el dret a suspendre o cancel·lar el present sorteig, en qualsevol moment, en cas de força major, per cas fortuït o per qualsevol altra causa justificada que així ho aconselli, sense que d’això se’n derivi pels participants dret a percebre cap indemnització de KITH.

KITH també es reserva el dret a modificar les presents bases. Si es dóna el cas ho notificarà als concursants i publicarà de nou les mateixes amb la suficient antelació.

El premiat i/o els seus acompanyants eximeixen a KITH de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol dany i/o perjudici que poguessin patir durant el lliurament i gaudi del premi.

VUITENA. –Fiscalitat

Al premi del present sorteig li serà d’aplicació la Llei 35/2006 de 28 de novembre de l ‘Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, en virtut de la qual correspondrà a KITH la realització de l’ingrés o la retenció procedent. També el Reial Decret 2069/1999, de 30 de desembre, pel que s’aprova l’Estatut de l’Entitat Pública Empresarial Loteries i Apostes de l’Estat; el Decret 3059/1966, d’1 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de Taxes Fiscals; i restants disposicions concordants. En aquest cas, degut a l’import del premi, la concessió d’aquest queda exempta de qualsevol tributació.

NOVENA. –Tractament de dades personals

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, tot/a alumne/a matriculat/da a KITH (en el seu cas mare, pare o tutor), queda informat de manera expressa i dóna el seu consentiment a que les seves dades siguin incloses en els fitxers de KITH i siguin tractades exclusivament per KITH, amb les següents finalitats:

  1. Gestionar la seva participació en el sorteig, publicar el resultat i comunicar-se amb el mateix cas de resultar el guanyador en la forma prevista en les presents bases, tot això sense perjudici d’allò establert en la base sisena.
  2. Comunicar-se i mantenir-lo informat en el futur de les activitats productes i serveis que realitzi, ofereixi o promocioni KITH, podent-lo realitzar inclús mitjançant correu electrònic o d’altres mitjans de comunicació equivalents.

Igualment s’informa al participant que pot revocar el seu consentiment així com exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant comunicació escrita al Departament de Comunicacions de KITH, situat al carrer Arc de Sant Cristòfol, 11-23 de Barcelona, o al seu correu electrònic: comunicaciones@kith.es.

DESENA. –Dipòsit de les presents bases

Aquestes bases poden ser consultades, en tot moment, a la nostra pàgina Facebook: https://www.facebook.com/KithExpertinSchools i al Departament de Marketing de KITH ubicat al carrer Arc de Sant Cristòfol, 23 de Barcelona.