BASES DEL SORTEIG:

APUNTA’T AL SUMMER CAMP 2019 I GUANYA UNA PLAÇA GRATUÏTA

PRIMERA. –Promotora del sorteig

ASSESSORAMENT I SERVEIS ESCOLARS, S.L. domiciliada al carrer C/Arc de Sant Cristòfol, 23 de Barcelona, en endavant anomenada KITH, té previst realitzar un sorteig que es desenvoluparà de conformitat a l’establert en les presents bases.

SEGONA. –Participació i incompatibilitats

Modalitat: Sorteig gratuït i automàtic només per estar inscrit al Kith Summer Camp 2019.

Requisits per a participar: En aquest sorteig participaran de forma automàtica tots els inscrits i participants al Summer Camp 2019.

Per això l’alumne haurà de complir els següents requisits:

  1. Que estigui inscrit i participi al Summer Camp 2019.
  2. Que hagi abonat la totalitat del cost de Summer Camp 2019.

Es consideren com a participants els nens i nenes inscrits al Summer Camp, però el premi serà atorgat al pare, mare o tutor/a de l’alumne premiat.

Persones excloses: Estan exclosos del sorteig els fills del personal de KITH, així com els familiars fins al primer grau.

TERCERA. –Premi

Premi del sorteig: L’estada al Kith Summer Camp 2020 serà gratuïta. Les activitats extres del Kith Summer Camp 2020 no estan incloses al premi. En cas de voler-ne fer alguna o totes, caldrà abonar l’import corresponent.

Realització i gaudi del premi:

el guanyador del sorteig no haurà de pagar les quantitats en concepte d’estada al Summer Camp del pròxim any 2020, no estant incloses en el premi les corresponents al packs d’ activitats extres que s’hagin pogut contractar. Caràcter del premi: El premi serà personal i intransferible, no podrà ser objecte de canvi, alteració, cessió a tercers o compensació en metàl·lic.

QUARTA. –Procediment del sorteig

Forma de celebració:

El sorteig es realitzarà mitjançant selecció anònima i aleatòria al mateix campament davant de les famílies.

Data del sorteig: 30 de juny de 2019.

Procediment del sorteig: Les dades dels alumnes que compleixin els requisits exigits per a participar al sorteig seran introduïdes en una base de dades específica per a procedir a l’extracció d’un/a guanyador/a, més dos suplents que, en el seu cas, substituiran als guanyadors per ordre d’extracció. El guanyador/a s’asignarà a través de l’extracció aleatòria del seu nom davant de les famílies que assistiran l’últim dia al campament.

CINQUENA. –Publicació del resultat. Comunicació i lliurament del premi

Resultat: Es publicarà el nom i cognoms del guanyador/a mitjançant una Newsletter a tots els participants del Kith Summer Camp 2019.

Notificació als guanyadors: Es notificarà al guanyador/a dins dels 3 dies hàbils següents a la data del sorteig per correu electrònic i telèfon.

Acceptació del premi: El guanyador/a ha de comunicar personalment i de forma expressa l’acceptació del premi per correu electrònic o telefònicament, en els 2 dies següents a la seva comunicació.

Si transcorreguts 7 dies naturals des de la data del sorteig no hagués estat possible localitzar al guanyador o aquest no acceptés en la forma anteriorment indicada, perdrà el premi i aquest s’assignarà al primer suplent i així successivament, per ordre d’extracció, podent KITH arribar a declarar-lo desert. El sistema i terminis de comunicació i acceptació del premi als suplents serà el mateix que el descrit per al guanyador.

SISENA. –Modificacions. Limitació de responsabilitat

KITH es reserva el dret a suspendre o cancel·lar el present sorteig, en qualsevol moment, en cas de força major, per cas fortuït o per qualsevol altra causa justificada que així ho aconselli, sense que d’això se’n derivi pels participants dret a percebre cap indemnització de KITH.

KITH també es reserva el dret a modificar les presents bases. Si es dóna el cas ho notificarà als concursants i publicarà de nou les mateixes amb la suficient antelació.

El premiat i/o els seus acompanyants eximeixen a KITH de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol dany i/o perjudici que poguessin patir durant el lliurament i gaudi del premi.

SETENA. –Fiscalitat

Al premi del present sorteig li serà d’aplicació la Llei 35/2006 de 28 de novembre de l ‘Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, en virtut de la qual correspondrà a KITH la realització de l’ingrés o la retenció procedent. També el Reial Decret 2069/1999, de 30 de desembre, pel que s’aprova l’Estatut de l’Entitat Pública Empresarial Loteries i Apostes de l’Estat; el Decret 3059/1966, d’1 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de Taxes Fiscals; i restants disposicions concordants. En aquest cas, degut a l’import del premi, la concessió d’aquest queda exempta de qualsevol tributació.

VUITENA. –Tractament de dades personals

KITH és el Responsable del Tractament de les seves dades personals i l’informa que seran tractades de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), essent, en aquest cas, la finalitat del tractament:

  1. Gestionar la seva participació en el sorteig i publicar el resultat i comunicar-se amb el mateix cas de resultar el guanyador en la forma prevista en les presents bases.

  2. Comunicar-se i mantenir-lo informat en el futur de les activitats productes i serveis que realitzi, ofereixi o promocioni KITH, podent-lo realitzar inclús mitjançant correu electrònic o d’altres mitjans de comunicació equivalents.

Les seves dades es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament i no es comunicaran a tercers sense el seu consentiment.

Drets que l’assisteixen: dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les dades i de limitació o oposició al tractament. Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent. Podrà exercir els drets al domicili de l’empresa, situada al carrer Arc de Sant Cristòfol, número 11-23 de Barcelona o mitjançant el seu correu electrònic: comunicaciones@kith.es

NOVENA. –Dipòsit de les presents bases

Aquestes bases poden ser consultades en tot moment a la nostra pàgina de Facebook  i al Departament de Marketing de KITH ubicat al carrer Arc de Sant Cristòfol, 23 de Barcelona.