1. AVISO LEGAL PARA FORMULARIOS DE CONTACTO EN LA PÁGINA WEB

www.kithsummercamp.com
«ASSESSORAMENT I SERVEIS ESCOLARS, S.L. garanteix que totes les dades recollides a través del formulari seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal. El tractament i gestió dels mateixos compleix l’estipulat en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei. Vè. Autoritza a ASSESSORAMENT I SERVEIS ESCOLARS, SL per a l’ús i tractament informàtic de les dades personals i de contacte que faciliti, que seran emprats per proporcionar informació dels nostres serveis, i amb fins històrics. Vè. Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades personals, dirigint-se a ASSESSORAMENT I SERVEIS ESCOLARS, SL Carrer Arc de Sant Cristòfol, 23, 08003, Barcelona o al correu electrònic comunicaciones@kith.es»

2. AVISO LEGAL WEB

Denominació Social: ASSESSORAMENT I SERVEIS ESCOLARS, SL
Denominació Comercial: Kith Experts in Schools
Domicili Social: Carrer Arc de Sant Cristòfol, 23, 08003, Barcelona
CIF: B63637011
Telèfon: 934817475
correu electrònic: comunicaciones@kith.es
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 36966, Foli 139, Full número B-293.478
OBJECTE

ASSESSORAMENT I SERVEIS ESCOLARS, SL, és responsable del lloc web i posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions contingudes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç electrònic i informar els usuaris de les condicions d’ús del lloc web.

Tota persona que accedeix al lloc web és usuari del mateix i es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions que aquí s’expressen, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

ASSESSORAMENT I SERVEIS ESCOLARS, SL, es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer en el lloc web, sense necessitat ni obligació de preavís als usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web és propietat de ASSESSORAMENT I SERVEIS ESCOLARS, SL de forma exclusiva i té la corresponent llicència dels continguts, entenent-se per tals ia títol merament enunciatiu, els textos, missatges, dissenys, logos, gràfics, imatges, dibuixos, vídeos, àudios.
Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

L’accés de l’usuari a aquesta pàgina web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió o llicència dels esmentats drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, comunicació o distribució sense l’autorizació prèvia i expressa del titular del lloc web.

L’ús per part de l’usuari del lloc web haurà de ser de caràcter privat i es permet la visualització, descàrrega i impressió dels elements que conformen la pàgina per a un ús personal i no lucratiu, respectant la propietat intel·lectual i industrial del titular del lloc web.

RESPONSABILITAT

ASSESSORAMENT I SERVEIS ESCOLARS, S.L. s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o intrduïda per un tercer aliè a l’empresa.

El lloc web pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament de la pàgina. Les galetes, en tot cas, tindran caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixeran en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran cookies per recollir información de carácter personal.

Des del lloc web poden existir links d’accés a llocs web diferents i pertanyents a tercers. Atès que ASSESSORAMENT I SERVEIS ESCOLARS, S.L. no pot controlar sempre els continguts dels llocs web redirigits des de la pàgina, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte d’aquests continguts. En tot cas, ASSESSORAMENT I SERVEIS ESCOLARS, SL, manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web i posant en coneixement de les autoritats competents l’existència d’aquest continguts, si fos necessari.

Per la seva banda, l’usuari que utilitzi el formulari de contacte que ofereix el lloc web es fa responsable de la veracitat, realitat i exactitud de les dades que introdueix sense que a ASSESSORAMENT I SERVEIS ESCOLARS, SL se li pugui derivar cap tipus de esponsabilitat en cas d’error o inexactitud d’aquestes dades.
Aquest lloc web ha estat provat i revisat perquè funcions correctament i està preparat per funcionar els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. No obstant això, ASSESSORAMENT I SERVEIS ESCOLARS, SL, no serà responsable d’errors en la programació o que esdevinguin causes de força major com catàstrofes naturals, vagues, caigudes de línia, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic , ASSESSORAMENT I SERVEIS ESCOLARS, SL, l’informa que les dades personals que ens comuniqui a través d’aquest lloc web, seran tractades en un fitxer el responsable del qual és ASSESSORAMENT I SERVEIS ESCOLARS, SL, inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i la finalitat serà la recollida de les dades per a la gestió d’una possible relació contractual i la posterior prestació del servei de forma eficient.

Les dades personals no seran tractades amb finalitats publicitàries ni seran cedides a tercers pel que les dades seran tractades per a les finalitats exposades i dins l’entorn de l’empresa ASSESSORAMENT I SERVEIS ESCOLARS, SL.

El client és responsable que les dades subministrades en aquest lloc web responguin a la realitat, siguin exactes i actuals, obligant-se a comunicar la modificacions o variacions que puguin sorgir a ASSESSORAMENT I SERVEIS ESCOLARS, SL Així mateix, el client assumeix la responsabilitat de complir amb la Llei 15/1999, de protecció de dades de carácter personal en el cas de que faciliti dades personals de tercers.

El compliment del formulari de contacte i la seva acceptació mitjançant el clic d ‘»enviar» suposa l’acceptació expressa i inequívoca que consent que les seves dades de caràcter personal siguin incorporades al fitxer de ASSESSORAMENT I SERVEIS ESCOLARS, SL i siguin tractades amb les finalitats exposades anteriorment.

Els usuaris del lloc web podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposición mitjançant sol·licitud escrita a la següent dirección:

ASSESSORAMENT I SERVEIS ESCOLARS, S.L.
C. Arc de Sant Cristòfol, 23
08003 Barcelona
O mitjançcant l’enviament d’un mail a la següent dirección:
comunicaciones@kith.es

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació española, a la qual se sotmeten expressament les parts.

Per a la resolució de qualsevol controvèrsia o qüestions relacionades amb aquest lloc web o de les activitats en ell desenvolupades seran competents per a la resolució del conflicte us Jutjats i Tribunals de Barcelona, als quals s’han de sotmetre les parts amb expressa renúncia del seu fur.